MH Kull H

MH – H-kull – Arvika BK 17.08.2013 – Beskriver: Martti Keskinen
(Hjälte ble testet 18/8 i Piteå av Mia Fredriksson)

 

 

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT Hälsning

 

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Hjälte

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

Beat, Fryd, Uno

1b. KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.
Hjälte

Följer med villigt. Engagerar sig.

Beat, Fryd

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

Uno

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Hjälte, Beat, Fryd, Uno

 

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.

2a. LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Hjälte, Beat

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Fryd, Uno

2b. LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Hjälte

Griper direkt med hela munnen.

Beat, Uno

Griper direkt, hugger föremålet.
Fryd

2c. LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Uno

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Hjälte, Beat

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Fryd

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

 

3a. JAKT Förföljande

Startar ej.

 

Startar men avbryter.

Hjälte

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Hjälte

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Beat, Fryd, Uno

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 


3b. JAKT Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej

fram.

Hjälte

Griper ej, nosar på föremålet.

Uno

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Fryd

Griper direkt, släpper.
Beat

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Beat, Fryd, Uno


4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Hjälte, Beat

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt och nosar

Fryd

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
Uno


5a. AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Beat, Fryd, Uno

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Hjälte

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Hjälte, Beat, Fryd

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del
Uno

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5c. AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Uno

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning
Hjälte, Beat, Fryd

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

 

5d. AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Uno

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Hjälte, Beat

 

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Fryd

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

 


5e. AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse

Uno

Blir aktiv men avbryter.
Hjälte

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Beat

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

Fryd

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

6a. ÖVERASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Hjälte

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Beat, Fryd, Uno

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

 

6b. ÖVERASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Beat, Fryd

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Hjälte, Uno

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Uno

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Hjälte

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till overallen utan hjälp.
Beat, Fryd


6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Hjälte, Beat, Fryd

 

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

 

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

 

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Uno

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Hjälte, Beat, Fryd, Uno>

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

 

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar. Kort stopp.

Beat, Fryd

Hukar sig och stannar.
Uno

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Hjälte

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.


7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Uno

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till skramlet utan hjälp.

Hjälte, Beat, Fryd

 

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Hjälte, Beat, Fryd

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Uno

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Beat

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Hjälte, Fryd

 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Uno

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Hjälte, Beat, Fryd

Visar enstaka hotbeteenden.
Uno

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.


8b. SPÖKEN Kontroll

Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittat till mot spökena då och då.

Hjälte, Fryd

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.
Beat

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Uno

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Hjälte

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Beat, Fryd

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uno

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

 

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Uno

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Hjälte, Fryd

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Beat

Går fram till spöket utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

 

Tar kontakt själv. Balanserad.

Beat, Fryd, Uno

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Hjälte

9a. LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

 

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Hjälte

Leker aktivt, startar snabbt.

Beat, Uno

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Fryd

9b. LEK 2 Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Hjälte

Griper direkt med hela munnen.

Beat, Fryd, Uno

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Hjälte, Beat, Fryd, Uno

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

 

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.