Gjennomført 16.10 2010 Arvika Brukshundklubb. Beskriver Elisabet Bergström - testleder Mikael Johansson

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad .

Alex Loppa Kaia

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

Anton Kompis

1b. KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Alex Kompis Loppa Kaia

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

Anton

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar . Är neutral.

Alex

Accepterar . Svarar med kontaktbeteende .

Anton Kompis Loppa Kaia

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.

2a. LEK 1 Leklust

Leker ej .

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt , startar snabbt .

Alex Kompis Loppa Kaia

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Anton

2b. LEK 1 Gripande

Griper ej .

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Alex Anton Loppa

Griper direkt med hela munnen.

Kompis Kaia

Griper direkt , hugger föremålet .

 

2c. LEK 1 Dragkamp

Biter ej .

Anton

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Alex Kompis Loppa

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

Kaia

3a. JAKT Förföljande

Startar ej .

Anton 2.

Startar men avbryter .

Anton 1.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer .

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Alex 1.2. Loppa 1.2.
Kaia 1.2.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Kompis 1.2.


3b. JAKT Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Anton 1.2. Kaia 1.2.

 

 

Griper ej, nosar på föremålet.

Alex 1 . Kompis 1. Loppa 1.2.

 

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Alex 2.

 

Griper direkt , släpper .

 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Kompis 2.


4. AKTIVITET

Är ouppmärksam , ointresserad , inaktiv .

 

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger .

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar .

Loppa Kaia

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt och nosar 

Alex Anton Kompis

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 


5a. AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten . Ointresserad .

Kontroll , avbrott kan förekomma .

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Anton Loppa Kaia

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Alex Kompis

Mycket intresserad . Vill iväg . Upprepade startförsök .

5b. AVST.LEK Hot/agg.

Inga skall eller morrningar .

Alex Anton Kompis

Loppa Kaia

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5c. AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad

Loppa

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Kompis

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Alex Anton Kaia

5d. AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse .

Loppa

Leker ej men visar intresse.

 

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Alex Anton Kompis

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot .

Griper direkt med hela munnen. Drar emot , släpper ej .

Kaia


5e. AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse

Loppa

Blir aktiv men avbryter .

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Kompis

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

Anton Kaia

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek .

Alex

6a. ÖVERASKN. Rädsla

Stannar , kort stopp .

 

Hukar sig och stannar .

Kaia

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Alex Anton Loppa

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.

Kompis

6b. ÖVERASKN. Hot/ agg .

Visar inga hotbeteenden .

 

Visar enstaka hotbeteenden .

Alex Kompis Kaia

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Anton Loppa

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Anton

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Alex Loppa Kaia

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Anton Kompis

Går fram till overallen utan hjälp.

 


6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver .

Alex Anton Kompis

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Kaia

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Loppa

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen .

Anton Kaia

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Loppa

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Alex Kompis  

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar . Kort stopp .

Alex Anton Kompis

Loppa

Hukar sig och stannar .

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Kaia

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.

 


7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram .

 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Loppa

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Kaia

Går fram till skramlet utan hjälp.

Alex Anton Kompis

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver .

Alex Anton Kompis

Loppa Kaia

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

 

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan .

Alex Kaia

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Anton Kompis Loppa

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN Hot/ agg .

Visar inga hotbeteenden .

Kaia

Visar enstaka hotbeteenden .

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Alex Anton Kompis

Loppa

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.


8b. SPÖKEN Kontroll

Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittat till mot spökena då och då.

Kaia

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott .

Alex Kompis Loppa

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

Anton

8c. SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Kaia

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering .

Anton

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Kompis Loppa

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Alex

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Loppa

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Kompis

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Kaia

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Alex

Går fram till spöket utan hjälp.

Anton

8e. SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök .

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Loppa

Tar kontakt själv . Balanserad .

Alex Kompis Kaia

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Anton

9a. LEK 2 Leklust

Leker ej .

 

Leker ej men visar intresse.

Alex

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Loppa Kaia

Leker aktivt , startar snabbt .

Anton Kompis

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2 Gripande

Griper ej .

 

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Anton Loppa

Griper direkt med hela munnen.

Alex  Kompis Kaia

Griper direkt , hugger föremålet .

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Alex Anton Loppa

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Kompis

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.

Kaia - avbryter etter 2 skudd

Ingen flukttendenser men avbryter aktivitet og vi velger å avstå