Whyalla’s Ida – Arvika BK 02.07.2011 – Beskriver: Elisabeth Bergstrøm

 

             1

               2

               3

              4

              5

Samarbete
Föremål/förare

 Koeff. 2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

Leker själv - men kommer efter upprepade uppmaningar.

Leker själv - men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

Samarbete
Föremål/testledare

Koeff. 4

Som ovan

Som ovan.

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Gripa
Ta tag 5 meter

Koeff. 3

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa
Ta tag 40 meter

Koeff. 3

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Gripa
Hålla i 5 meter

Koeff. 3

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar, byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.

Gripa
Hålla i 40 meter

Koeff. 4

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Gripa
Slita dra 5 meter

Koeff. 2

Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej.

Håller, men drar inte emot. Alternativt kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot till testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande.

Gripa
Slita dra 40 meter

Koeff. 2

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Förföljande

Koeff. 2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart - målinriktad.

Förföljande
Gripande

Koeff. 3

Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.

Uthållighet

Koeff. 6

Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.

Jobbar i 30 sek.

Jobbar i 60 sek.

Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.

Social självsäkerhet

Koeff. 10

Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera.

Visar social osäkerhet i flera situationer.

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

Visar otrivsel / något undvikande i någon situation.

Socialt säker i alla situationer.

Social nyfikenhet

Koeff. 8

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sej klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt samspel

Koeff. 8

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.

Svarar snabbt, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.

Handlingsförmåga

Koeff. 10

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassningsförmåga

Koeff. 10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med låg intensitet i några testsituationer.

Anpassar med hög intensitet i några testsituationer.

Anpassar intensiteten i testsituationerna. 
( Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma )

Koncentration

Koeff. 10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer 
( kan utföra ovidkommande handlingar )

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer 
( 1-2 )

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer 
( 1-2 )

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion

Koeff. 10

Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

Koeff. 5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

Rädsla

Koeff. 4

Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

Aggressivitet

Koeff. 3

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen aggression /visar kortvariga aggressionsyttringar.

Visar liten aggression.

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

Nyfikenhet

Koeff. 8

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen.

Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Imponer-/
hotbeteenden

Stel kropp morr riktat mot testledaren. Bitintention

Stel kropp morr riktat mot testledaren

Stel kropp under hela hanteringen

Stelnar till under kort stund slappnar av

Inga imponerbeteenden